Terms of Service

Cập nhật ngày 13 tháng 07 năm 2019.

Vui lòng đọc Thỏa Thuận Sử Dụng (Thỏa Thuận) của chúng tôi khi bạn đăng ký tài khoản và sử dụng website https://www.vietnamlib.info (sau gọi là VietnamLib hoặc chúng tôi). Thỏa Thuận này có thể được cập nhật để giúp VietnamLib tốt hơn, hãy thường xuyên kiểm tra để cập nhật những thay đổi đó.

1. Lưu trữ dữ liệu tài khoản

VietnamLib có quyền lưu trữ thông tin bạn cung cấp, ví dụ: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, email... vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

2. Quyền từ chối người dùng

VietnamLib có quyền từ chối người dùng có hành vi xấu, ví dụ: spam bình luận, sử dụng VietnamLib để quảng cáo, tạo tài khoản hàng loạt... Hình phạt cho hành vi xấu là bị cấm truy cập ở những chức năng cụ thể một khoảng thời gian hoặc cấm truy cập vĩnh viễn.

VietnamLib có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng tại thời điểm trong tương lai mà không cần báo trước.